Klachten

afhandeling

Integer en zorgvuldig op zoek naar de oplossing van jouw klacht

Verslavingsinstelling Trubendorffer en haar medewerkers zetten zich dagelijks maximaal in om kwalitatief goede zorg aan jou als cliënt te verlenen. Toch kunnen dingen mis gaan of anders verlopen dan verwacht. Je bent niet tevreden over de zorg en hebt een klacht die je kenbaar wilt maken.

Het is de intentie van Trubendorffer en haar medewerkers om klachten integer en zorgvuldig te behandelen. Samen met jou wordt gezocht naar een passende oplossing. Jouw privacy is daarbij natuurlijk gewaarborgd. We proberen jouw klacht zo snel en zo informeel mogelijk op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan volgt een formele behandeling. Trubendorffer hanteert een schriftelijk klachtenreglement.

A: Informele klachtbehandeling
* Probeer eerst samen met je behandelaar het probleem op te lossen.
Ontevredenheid kun je het best direct bespreken met jouw behandelaar. Schroom niet, een open en direct gesprek kan veel duidelijkheid geven. Samen met de behandelaar en indien gewenst met zijn of haar leidinggevende komen we op een snelle en prettige manier tot een oplossing en eventueel herstel van vertrouwen.

* Schakel hierna de klachtenfunctionaris in.
Mocht het direct bespreken van jouw ontevredenheid of klacht bij de behandelaar niet lukken, dan kun je de klachtenfunctionaris van Trubendorffer inschakelen. Deze onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de bemiddeling en behandeling van jouw klacht binnen Trubendorffer. Je kunt bij onze klachtenfunctionaris terecht voor vragen en advies over jouw rechten en klachtmogelijkheden. Samen kun je bepalen op welke wijze jouw klacht behandeld wordt. De klachtenfunctionaris streeft er naar om samen met jou en met degene over wie de klacht gaat tot een gezamenlijke oplossing van de klacht te komen. De klachtenfunctionaris rondt de gehele interne en informele klachtenbehandeling met jou af.

B: Formele klachtbehandeling
* Je kunt om een formeel oordeel vragen aan de general manager
Ben je als cliënt niet tevreden over het resultaat van de informele klachtbehandeling dan kun je de general manager van Trubendorffer schriftelijk verzoeken om binnen zes weken een oordeel te geven over jouw klacht.

* Je kunt je hierna zo nodig wenden tot de Geschillencommissie
Ben je hierna nog steeds ontevreden en wens je de klacht door te zetten, dan wordt de klacht een geschil dat je vervolgens schriftelijk voor kan leggen aan de Geschillen commissie GGZ in Den Haag. De Commissie kan een bindend advies afgeven over het geschil.

Contactgegevens:

Klachtenfunctionaris:
Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van jouw klacht(en) en wat je wilt bereiken met het indienen van je klacht. Als je het formulier invult, kunnen we snel overleggen over verdere stappen. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het ingevulde formulier neemt de klachtenfunctionaris contact met je op.

  Jouw (contact)gegevens

  Naam aanklager
  Straat / postbus
  Postcode en plaatsnaam
  Ik ben

  Noteer hierna de gegevens van de cliënt, wanneer je de vertegenwoordiger of naaste van de cliënt bent. Deze stap kan je overslaan als je de cliënt zelf bent.

  Naam cliënt
  Straat / postbus
  Postcode en plaatsnaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Informatie over de aangeklaagde medewerker en over jouw klacht

  Begeleiding door de klachtenfunctionaris is alleen mogelijk als de aanklaagde werkzaam is bij/via Trubendorffer.

  Wil je hieronder de gegevens noteren van de medewerker(s) over wie je een klacht heeft?

  Naam aangeklaagde
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Vestiging van Trubendorffer

  Wil je hierna een omschrijving van jouw klacht(en) geven?

  Waarover ben je ontevreden?
  Wanneer speelde dit?
  Hoe verliepen de gebeurtenissen waarover je ontevreden bent?
  Wat wil je bereiken met de indiening van je klacht? Wat is voor jou belangrijk?

  Informatie over de klachtafhandeling tot nog toe

  Heb je de klacht(en) al besproken met de aanklaagde medewerkers en/of diens leidinggevende?

  Nee, omdat:
  Ja, en met als uitkomst (geef ook aan met wie):

  Heb je met anderen contact gehad over jouw klacht(en)?

  Nee, omdat:
  Ja, en met als uitkomst (geef ook aan met wie):

  Contact met de klachtenfunctionaris

  Wat zijn je wensen zijn voor het contact met de klachtenfunctionaris?
  Vul aan indien nodig

  De volgende stappen

  Na ontvangst van het ingevulde klachtenformulier (of jouw mailverzoek om contact) neemt de klachtenfunctionaris binnen vijf werkdagen contact met je op. De klachtenfunctionaris stelt vragen ter verheldering van jouw klacht. Ze stemt met je af over jouw doelen en over de verdere stappen.

  In dit contact geeft de klachtenfunctionaris ook uitleg over de werkwijze van de klachtenfunctionaris. Vragen daarover zijn uiteraard welkom.


  Akkoordverklaring uitwisseling medische gegevens in het kader van klachtafhandeling

  De klachtenfunctionaris gaat zorgvuldig om met de informatie die je verstrekt in dit klachtenformulier en in de verdere contacten met jou. Het ingevulde klachtenformulier en aantekeningen van de (verdere) contacten (het klachtdossier) worden tot twee jaar na afsluiten van de klachtafhandeling bewaard. Jouw privacy is daarbij gewaarborgd.

  Ondergetekende verklaart de klachtenfunctionaris van Trubendorffer (de geregistreerde handelsnaam is Crisiscare B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 34-253389. AGB-code is 73-731517) en mogelijke andere betrokkenen bij de afhandeling van de klacht binnen Trubendorffer toestemming te verlenen tot het opvragen van informatie uit het medisch dossier voor zover dit nodig is om de klacht te kunnen afhandelen. Daarnaast ontslaat ondergetekende de behandelaren van Trubendorffer van hun beroepsgeheim, zodat zij aan de klachtenfunctionaris en mogelijke andere betrokkenen de informatie kunnen verstrekken die van belang is voor het afhandelen van de klacht. De toestemming betreft het dossier van de cliënt op wie de klacht betrekking heeft. Daarbij gaat het alleen om dat deel van het dossier dat van belang is om de klacht te kunnen afhandelen.

  Ik geef toestemming

  Wanneer je contact opneemt met ons door dit contactformulier in te vullen, worden je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onze privacy reglement.

   

  Geschillencommissie Zorg:
  Bereikbaar via deze website

  General manager Trubendorffer:
  Tilanusstraat 8c, 1091 BH Amsterdam.